Tag ตรวจเช็คโรคร้ายเพื่อไม่เสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับ

ตรวจเช็คโรคร้ายเพื่อไม่เสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับ

ตรวจเช็คโรคร้ายเพื่อไม่เสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับ

ไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันพอกตับหรือโรคตับแข็งนั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงชนิดหนึ่ง การรักษาโรคตับแข็งนั้นปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้มีแต่วิธีที่จะช่วยรักษาไม่ให้อาการนั้นทรุดลงกว่าเดิมทางทีดีเราควรหลีกเลี่ยงวิธีต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นโรคนี้ วิธีที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้เราหรือคนใกล้ชิดของเราเป็นโรคตับแข็งนั้นมีดังต่อไปนี้

ลดหรือหยุดการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์แต่ทางที่ดีเราควรหยุดดื่มไปเลยจะดีกว่า หากผู้ป่วยหรือคนใกล้ตัวเราเป็นโรคตับแข็งที่มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั้น ควรที่จะหยุดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภททันที เพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัจจัยหรือเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีอาการมากยิ่งขึ้น โดยทางแพทย์อาจมีประแนะนำให้เข้าร่วมโปรแกรมหรือกลุ่มฟื้นฟูผู้ที่ติดสุราเรื้อรังในบางราย หากผู้ผ่วยท่านนั้นไม่สามารถหยุดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราได้

รับประทานยาเพื่อช่วยควบคุมยับยั้งโรคไวรัสตับอักเสบ โดยทางแพทย์จะมีการจ่ายยาประเภท สเตียรอยด์หรือยาต้านไวรัสเพื่อช่วยไม่ให้เซลล์ไวรัสกระจายตัวหรือไปทำลายเซล์ตับมากขึ้นไปกว่าเดิม และเป้นการลดจำนวนไวรัสให้ลดลงอีกด้วย

ลดน้ำหนัก อาจจะมองว่าวิธีนี้มีด้วยหรอ หรือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะว่าผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันเกาะที่ตับ ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์นั้น ควยที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักเพื่อที่จะคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ไม่มากเกิดไปนั้นเอง  นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคที่ไม่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นอาการที่ผิดปกติจากสภาวะแทรกซ้อนของโรค ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้ยาควบคู่ไปกับอาการของโรคและเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น สภาวะบวมน้ำ ตามอวัยวะต่างๆ โดยทางแพทย์จะให้ยารับประทานช่วยขับปัสสาวะ เพื่อที่จะช่วยลดน้ำหรือขับน้ำออกจากร่างกายและควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเกลือมากเกินไป เพราะจทำให้เกิดการบวมน้ำมากขึ้นนั้นเอง